• WSelect, gespecialiseerd in HRM. Werkt voor u!
  • WSelect gelooft in de kracht van netwerken.
  • Business is gunnen en gunnen is geven. WSelect werkt voor u!

Wat verandert er in 2018?

Met welke wijzigingen krijg je in 2018 te maken?

1. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) PER 25 MEI 2018

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt op 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wet geldt ook voor het verwerken van allerhande personeelsgegevens en is dus ook zeer relevant voor jullie. Zo moeten je bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten met de organisatie die de p-gegevens beheert en een register opzetten met namen en verantwoordelijkheden van mensen die toegang hebben tot personeelsgegevens en/of die gegevens verwerken.

2. OPDRACHTNEMERS KRIJGEN RECHT OP MINIMUMLOON

Vanaf 1 januari 2018 krijgen zelfstandige opdrachtnemers die arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht (OVO) recht op het wettelijk minimumloon. Dit is vooral van belang voor opdrachtnemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt die afhankelijk zijn van één of twee opdrachtgevers. Het wettelijk minimumloon gaat ook gelden voor mensen die op basis van een andere overeenkomst tegen beloning werken, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoers-overeenkomst. Verder wil het kabinet (waarschijnlijk na 2018) een minimumtarief voor zelfstandigen invoeren, vermoedelijk tussen de 15 en 18 euro per uur. Dat geldt voor werk dat langere tijd wordt verricht en als reguliere bedrijfsactiviteit kan worden gezien.

3. TEGEMOETKOMING WERKGEVERS: LKV EN JEUGD-LIV

Vanaf 2018 geldt een loonkostenvoordeel (LKV) als je één of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst neemt of houdt. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen is een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig. Om je te stimuleren meer jongeren aan te nemen, kun je vanaf 1 januari 2018 een tegemoetkoming krijgen voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar: het jeugd-LIV (lage-inkomensvoordeel). De tegemoetkoming compenseert voor de verhoging van het minimumjeugdloon. Voor werknemers van 22 jaar kun je een tegemoetkoming krijgen via het LIV. De uitbetaling over 2018 gebeurt in 2019. Het lage-inkomensvoordeel (LIV) komt in 2018 nog wel voor het eerst tot uitbetaling.

4. LANGER MEERLINGENVERLOF VANAF 1 APRIL 2018

Sinds 1 april 2016 kunnen vrouwen die zwanger zijn van een meerling eerder met zwangerschapsverlof gaan. Inclusief het bevallingsverlof komt de totale verlofperiode dan uit op 20 weken. Wegens een fout in de regels duurt het verlof in de praktijk meestal minder dan 20 weken, maar wel tenminste 16 weken. Vanaf 1 april 2018 wordt dit hersteld en krijgen vrouwen die zwanger zijn van een meerling daadwerkelijk 20 weken verlof rond de geboorte. Als de bevalling van de meerling eerder komt dan verwacht, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan tien weken.

5. VERNIEUWING VAN HET PENSIOENSTELSEL

Het kabinet wil het pensioenstelsel hervormen, zodat het houdbaar blijft in de toekomst. Daarvoor gaat het in 2018 al de eerste stappen zetten, samen met de sociale partners. Uitgangspunten zijn een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, waarbij de herverdeling via de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Werknemers blijven dus samen risico’s delen. Pensioen blijft een levenslange uitkering waardoor je niet het risico loopt dat er geen geld meer over is als je langer leeft dan verwacht. Als de besprekingen tot een goede uitkomst leiden, zou een breder sociaal akkoord tot de mogelijkheden behoren, maar minister Koolmees (SZW) moest onlangs melden dat de kans daarop klein is.

7. HEFFINGSKORTING EN ARBEIDSKORTING

De maximale algemene heffingskorting gaat omhoog van € 2.254,= naar € 2.265,= per jaar. De afbouw van de algemene heffingskorting wordt verlaagd van 4,787% naar 4,683% voor zover het inkomen > € 20.142,= Het maximum bedrag aan arbeidskorting voor werkenden die de AOW leeftijd nog niet hebben bereikt wordt verhoogd van € 3.223,= naar € 3.249,=

8. LAST MINUTES

Tijdens de kabinetsformatie, zijn verschillende wetsvoorstellen controversieel verklaard, ook op sociaal-economisch terrein. Een paar zaken konden toch nog aan het eind van 2018 geregeld worden voor het komende jaar. Dat gebeurde in de Verzamelwet SZW 2018.

Daardoor gaan de volgende maatregelen toch nog door in 2018: • De leeftijdsgrens van de no-riskpolis voor ouderen die in dienst komen na een WW-uitkering, gaat omlaag naar 56 jaar. Deze maatregel duurt van 1 januari 2018 tot eind 2019.

• Werknemers die een aanvullende WW-uitkering ontvangen omdat zij aan het werk zijn met lager loon dan zij eerder verdienden, kunnen de WW stop zetten. Daardoor houdt ook hun sollicitatieplicht op.

• Je mag nu nog vacatures plaatsen voor jongeren of ouderen, als daarin staat dat de vacature speciaal gericht is om ouderen- of jeugdigenwerkloosheid te bestrijden. Vanaf 1 januari 2018 is dat niet meer toegestaan. Wel mag de minister van SZW dit in de toekomst weer mogelijk maken met een Algemene maatregel van bestuur.

• Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het personenregister. Zonder inschrijving in het personenregister mag je niet in de kinderopvang werken. Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is uitvoerder.

Adres

  • Otto Cluivinglaan 41
    9766 PB Eelderwolde KvK: 72481080

Volg ons